Om KBT

 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en psykoterapiform som vuxit fram ur forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.


Kännetecknande för KBT är att klient och terapeut samarbetar för att förändra klientens problem. Klienten bidrar med sin kunskap om de egna svårigheterna, sitt engagemang och sin motivation till förbättring och terapeuten bidrar med sin kompetens och sitt stöd till klienten under arbetets gång. Fokus ligger på nuet och arbetssättet är målinriktat.


KBT har i upprepade forksningsstudier visat mycket goda resultat vid en mängd psykiska besvär hos både barn och vuxna. Läs mer på Beteendeterapeutiska föreningens hemsida.

  Behandlingsområden  STHLM KBT tar emot barn, ungdomar, vuxna och par som önskar gå i KBT för en rad olika problem så som ångeststörningar, depression, stressrelaterade besvär, och sömnstörningar. Du kan också kontakta STHLM KBT om du och din partner önskar parterapi.

  Att söka terapi


  När man söker psykoterapi kan det vara bra att veta att den man söker hjälp hos är en legitimerad behandlare.

  LEGITIMERAD PSYKOLOG
  En legitimerad psykolog har en femårig universitetsutbildning och har därefter gjort en ettårig tjänst som PTP-psykolog under handledning. När detta är avslutat kan psykologkandidaten ansöka om legitimation som psykolog hos socialtjänsten.

  Som legitimerad psykolog lyder man under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn vilket innebär ett stort skydd för dig som klient. En legitimerad psykolog är till exempel skyldig att iaktta sekretess, att upprätta patientjournal samt inneha patientskadeförsäkring.

  Du kan läsa mer om detta på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) hemsida.


  LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT
  Legitimerad psykoterapeut blir den som efter sin grundutbildning genomgått en av socialstyrelsen godkänd utbildning till legitimerad psykoterapeut. Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng. För att få gå en sådan utbildning i KBT måste man arbeta inom ett människovårdande yrke, ha en högskoleexamen med människovårdande anknytning och ha en grundläggande utbildning i KBT.

  PATIENTSÄKERHETSARBETE
  STHLM KBT arbetar i enlighet med patientsäkerhetslagen. Systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs i enlighet med patientsäkerhetslagen, 3:e kapitlet. På mottagningen förs journal i enlighet med patientdatalagen 2008:355. Mottagningen lyder under offentlighets- och sekretesslagen.

  ETISKA RIKTLINJER
  Som medlem i Beteendeterapeutiska föreningen är man skyldig att följa föreningens etiska riktlinjer.