BEHANDLINGSOMRÅDEN

STHLM KBT tar emot barn, ungdomar, vuxna och par som önskar gå i KBT för en rad olika problem:

ÅNGEST
Ångest är en vanlig känsla som alla människor upplever. Känslan är viktig då den hjälper oss att undvika och fly ifrån faror. För många människor blir ångesten så stark att den blir ett problem, den hindrar personen från att leva ett vanligt liv. Man brukar då säga att personen lider av en ångeststörning. Det finns flera olika ångeststörningar:

Specifik fobi
Vid specifik fobi är rädslan avgränsad till en specifik typ av föremål eller situation. Vanligt är att man känner en stark rädsla för till exempel ett djur som hund, spindel eller orm, för injektioner, höga ljud, trånga utrymmen eller för åska.
KBT har visat sig ge mycket goda resultat för både barn och vuxna som lider av specifik fobi, 85-90 % av de som genomgår behandling blir botade. Behandlingen är vanligtvis mycket kortvarig, ibland räcker det med en enda session på ca tre timmar.

Social fobi
Med social fobi avses en rädsla för att bli bedömd och iakttagen av andra människor. Ofta känner man stark rädsla för att andra ska se på en hur rädd man är, att man till exempel ska rodna, svettas eller skaka inför andra. Den som lider av social fobi kan vara rädd för att tala inför en grupp, prata i telefon, träffa nya människor eller äta tillsammans med andra människor. Blotta tanken på en sådan situation kan räcka för att väcka rädslan och än värre blir det när situationen närmar sig. Väl i situationen är det vanligt att man upplever symtom som hjärtklappning, darrningar, svettningar och yrsel. För att hantera sin starka rädslan väljer många med social fobi att undvika sociala situationer men eftersom undvikandet ofta betyder isolering är det vanligt att man också känner sig nedstämd och ledsen.

Paniksyndrom
Den som lider av paniksyndrom upplever starka och intensiva panikattacker. Attackerna kännetecknas av kroppsliga symtom som andnöd, hjärtklappning, darrning, svettning och yrsel men även av andra symtom som overklighetskänslor, tunnelseende och minnesstörningar. Symtomen är ofta så kraftfulla att den som drabbas blir mycket rädd och tror att han eller hon ska dö, tappa kontrollen eller bli galen. Det är inte ovanligt att den som drabbas av sin första panikattack söker upp sjukhusets akutmottagning för att få hjälp.
Den som lider av paniksyndrom lever ofta i en ständig oro för nästa attack. Många lider även av agorafobi (se nedan) och försöker att undvika situationer där risken att drabbas av en panikattack upplevs som stor.

Agorafobi
Agorafobi är rädslan för att befinna sig på platser som det kan vara svårt att fly ifrån eller där det kan vara svårt att få hjälp om man skulle drabbas av en panikattack. Det kan vara tunnlar, broar, t-bana, bussar, köpcentra eller långa köer. Rädslan brukar vara så stark att personen i fråga väljer att i möjligaste mån undvika de här platserna vilket betyder att rädslan begränsar livet på ett ofta omfattande sätt.

Tvångssyndrom (OCD)
Tvångssyndrom eller OCD (Obsessive Compulsive Disorder) delas in i tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankarna brukar beskrivas som påträngande och återkommande tankar som den drabbade inte upplever sig ha kontroll över och som leder till stark ångest. Tankarnas innehåll brukar upplevas som skrämmande eller förbjudet, de kan till exempel handla om att man ska skada en nära anhörig eller utföra någon förbjuden handling.
Tvångshandlingar utförs vanligtvis för att neutralisera de påträngande tankarna. Ofta blir handlingarna nästan rituella och kan handla om att tvätta sig på ett visst sätt, städa sitt hem väldigt noga, ordna sina saker enligt ett speciellt mönster eller att kontrollera saker som att spisen är avstängd och att ytterdörren är låst. De allra flesta som lider av tvångssyndrom har både tvångstankar och tvångshandlingar.
Den som lider av OCD brukar uppleva en försämrad livskvalitet då livet kommer att styras och begränsas mycket av de påträngande tankarna och ritualerna. Även familj och anhöriga kan påverkas starkt.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Generaliserat ångestsyndrom (GAD) utmärks av att personen känner en nästan konstant oro för en mängd olika saker. Man kan oroa sig för alltifrån den egna ekonomin, arbetet och det politiska världsläget till den egna eller anhörigas hälsa. Den som lider av GAD kan också oroa sig för sin oro och vad den i sig skulle kunna leda till. Det handlar alltså inte om en rädsla för att hamna i en speciell, ångestframkallande situation eller att drabbas av en panikattack utan en mer generell och i det närmaste konstant närvarande oro.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba en person som varit med om en traumatisk händelse, till exempel våldtäkt, rån, krig eller naturkatastrof. Typiskt vid PTSD är att personen på olika sätt återupplever traumat. Det här återupplevandet kan ske på olika sätt, till exempel kan personen uppleva ”flash-backs” det vill säga påträngande, detaljerade och skarpa minnesbilder, men det kan också ske i mardrömmar. Ofta kan något som påminner om traumat, till exempel en tanke, en lukt, en plats eller ett ljud starta återupplevandet. Då återupplevandet är väldigt ångestfyllt brukar personen försöka undvika allt som påminner om traumat. Intresset för det vanliga, vardagliga livet minskar ofta och det är inte ovanligt att den som lider av PTSD också är deprimerad.

DEPRESSION
De flesta människor har under perioder i livet känt sig nere och ledsna. För vissa blir den känslan mycket djup och dröjer sig kvar länge, det kan då handla om ett tillstånd som kallas depression. Den som är deprimerad brukar känna sig nedstämd, lida av dålig självkänsla, uppleva skuldkänslor, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och ökad eller minskad aptit. Det blir svårt att ta sig för saker, ingenting känns roligt och framtiden tycks mörk. Tankar på självmord är inte ovanliga.
Depression är ett vanligt problem, forskning visar att ungefär en tiondel av befolkningen någon gång under sitt liv kommer att bli deprimerade.

STRESSRELATERADE BESVÄR
Stress drabbar så gott som alla under perioder i livet, men den som utsätts för långvarig stress löper en ökad risk att få symtom som muskelsmärta, huvudvärk, depression, koncentrationsstörningar höjt blodtryck, magkatarr och sömnproblem. I dagligt tal har termen ”utbrändhet” kommit att beteckna ett tillstånd där flera av de här symtomen ingår.

SÖMNSTÖRNINGAR
Det finns flera olika typer av sömnproblem, somliga har svårt att somna medan andra vaknar tidigt och ytterligare andra vaknar flera gånger under natten. Att sova dåligt under kortare perioder är normalt, men när problemen består under längre tid bör man söka hjälp för att komma till rätta med dem.

RELATIONSPROBLEM
Vid parterapi i KBT utgår behandlingen ifrån en problemanalys och kombinerar strategier för förändring med strategier för acceptans.