ATT SÖKA TERAPI

När man söker psykoterapi kan det vara bra att veta att den man söker hjälp hos är en legitimerad behandlare.

LEGITIMERAD PSYKOLOG
En legitimerad psykolog har en femårig universitetsutbildning och har därefter gjort en ettårig tjänst som PTP-psykolog under handledning. När detta är avslutat kan psykologkandidaten ansöka om legitimation som psykolog hos socialtjänsten.

Som legitimerad psykolog lyder man under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn vilket innebär ett stort skydd för dig som klient. En legitimerad psykolog är till exempel skyldig att iaktta sekretess, att upprätta patientjournal samt inneha patientskadeförsäkring.

Du kan läsa mer om detta på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) hemsida.

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT
Legitimerad psykoterapeut blir den som efter sin grundutbildning genomgått en av socialstyrelsen godkänd utbildning till legitimerad psykoterapeut. Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng. För att få gå en sådan utbildning i KBT måste man arbeta inom ett människovårdande yrke, ha en högskoleexamen med människovårdande anknytning och ha en grundläggande utbildning i KBT.

PATIENTSÄKERHETSARBETE
STHLM KBT arbetar i enlighet med patientsäkerhetslagen. Systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs i enlighet med patientsäkerhetslagen, 3:e kapitlet. På mottagningen förs journal i enlighet med patientdatalagen 2008:355. Mottagningen lyder under offentlighets- och sekretesslagen.

ETISKA RIKTLINJER
Som medlem i Beteendeterapeutiska föreningen är man skyldig att följa föreningens etiska riktlinjer.