OM KBT

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en psykoterapiform som vuxit fram ur forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Kännetecknande för kognitiv beteendeterapeutisk behandling är att klient och terapeut tillsammans arbetar aktivt för att försöka förändra klientens problem. Klienten bidrar med sin kunskap om de egna svårigheterna, sitt engagemang och sin motivation till förbättring och terapeuten bidrar med sin kompetens och sitt stöd till klienten under arbetets gång. Fokus ligger på nuet och arbetssättet är målinriktat.

GODA FORSKNINGSRESULTAT
Flera forskningsstudier har visat att KBT ger gott resultat vid flera olika problemområden:

 • olika typer av ångestproblem
 • depressioner
 • självförtroendeproblem
 • ätstörningar
 • sex- och samlevnadsproblem
 • missbruksproblem
 • sömnproblem
 • schizofreni
 • psykosomatiska och stressrelaterade problem
 • problem hos barn
 • problem hos personer med mental retardation

Det goda forskningsstödet har lett till att KBT som behandlingsform rekommenderas av flera stora organisationer:

 • Läkemedelsverket
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Svenska Psykiatriska Föreningen
 • National Institute of Mental Health
 • American Psychological Association
 • World Psychiatric Association